Klage

Arbeidstakere og tiltaksdeltakere har rett til å ta opp evt. misnøye med tjenester/tilbud og forhold som man ikke er fornøyd med under arbeids / tiltaksforholdet. Dette kan f.eks. være

 • Mangelfull faglig oppfølging og veiledning
 • Manglende tillit til arbeidsleder/tilrettelegger/jobbveileder
 • Manglende arbeidsutstyr eller dårlig fysisk arbeidsmiljø
 • Brudd på regler og etiske normer, manglende taushetsplikt og annen kritikkverdig atferd
 • Mobbing, trakassering, diskriminering, vold
 • Ingen kan klage på en sluttrapport i VINN. Alle har rett og plikt til å kommentere rapporten og det skal legges til rette for at dette gjøres. Disse kommentarene blir en integrert del av rapporten.

Rutine for tilbakemeldinger

 • Ta opp det du tenker på så fort som råd med kontaktpersonen din i VINN
 • Om du ikke opplever at saken blir løst der og da, eller ikke er løst tilfredsstillende, kan en muntlig tilbakemelding/muntlig klage omgjøres til skriftlig klage
 • Om noen ønsker hjelp til å klage skriftlig, tilbys dette.

Rutine for skriftlig klagebehandling

Formål og omfang: Sikre korrekt og presis behandling av innkomne skriftlige klager
Klage kan fremsettes av

 • Brukere. Det betyr arbeidstakere i VTA og deltakere i alle tiltak.
 • Kunder. Det betyr kjøpere/bestillere av attføringstjenester, som f.eks. NAV, kommuner, fylket, skoler. Klageadgang gjelder også samarbeidspartnere i attføringsarbeidet (ansvarsgrupper, leger, pårørende o.a.)
 • Kjøpere. Med kjøpere menes kunder hos produksjonsarenaene våre (vaskeri, ved-avd, tre-avd og jobbfrukt-avd), som knyttes til VINN Hallingdal gjennom kjøp av ulike varer og tjenester.

Saksgang for skriftlig klage

 • Klagen leveres daglig leder snarest og senest 30 dager etter avsluttet mottatt tjeneste.
 • Klagen vil bli behandlet av bedriftens ledergruppe i påfølgende møte.
 • Ledermøtet avgjør hvilken instans som skal behandle klagen.
 • Klager blir forsøkt løst på lavest mulig nivå
 • Den som klager, skal få skriftlig tilbakemelding så snart klagen er behandlet i ledergruppa, og senest innen 4 uker. Det er den som har behandlet klagen, som skal gi skriftlig tilbakemelding

Dokumentasjon

 • Antall, type og hvordan klagene/tilbakemeldingene er blitt behandlet, skal dokumenteres i VINN sin Årsrapport.
 • Selve klagen og dokumentasjon over klagebehandlingen blir oppbevart i ledelsenes arkiv.

Årsaker til en klage kan f.eks være: Brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer, for eksempel mobbing, trakassering, diskriminering, rusmisbruk, dårlig arbeidsmiljø, forhold som er fare for personers liv og helse, tyveri, psykososiale forhold, mangelfull opplæring, handlingsplan som ikke følges som avtalt, fysiske arbeidsforhold med mer.

Har du noe du er misfornøyd med, er det fint om du sender inn en skriftlig klage!

Gi oss tilbakemelding

Bruk skjemaet under om du ønsker å gi oss en tilbakemelding. Ikke oppgi sensitive opplysninger.

Kontaktperson

Ansattbilde av Gunn Marit

Gunn Marit Oleivsgard
Fagleder
gunn@vinn-hallingdal.no
T: 90 77 74 95

Våre tiltak

På oppdrag fra Nav leverer VINN ulike arbeidsrettede tiltak for at arbeidsledige, sykemeldte og personer med nedsatt arbeidsevne skal komme i jobb eller ta utdanning. Riktig tiltak til rett tid er nøkkelen for at personer kommer i jobb. Jo raskere dette lar seg gjøre, jo mindre blir de langsiktige kostnadene – for den enkelte og for samfunnet.

Våre tiltak

På oppdrag fra Nav leverer VINN ulike arbeidsrettede tiltak for at arbeidsledige, sykemeldte og personer med nedsatt arbeidsevne skal komme i jobb eller ta utdanning. Riktig tiltak til rett tid er nøkkelen for at personer kommer i jobb. Jo raskere dette lar seg gjøre, jo mindre blir de langsiktige kostnadene – for den enkelte og for samfunnet.