ARR-Arbeidsrettet rehabilitering

For hvem?

 • Personer som er sykmeldte og/eller har fått arbeidsevna nedsatt slik at vedkommende begrenses i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid

Hva?

 • Tilbudet skal bistå i å finne strategier for å fungere i arbeidslivet til tross for sykdom og/eller skade.
 • ARR skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte, arbeidsrelaterte og sosiale utfordringer som begrenser deltakelse i arbeidslivet.
 • Mål: arbeidssøker skal få styrka mestringsevna si i hverdagen og arbeidslivet for å for-bli i arbeid eller kunne komme i arbeid, øke sin arbeidsdeltakelse og bli stabil i arbeid over tid.

Hvordan?

 • Hver arbeidssøker får sin personlige jobbveileder gjennom hele tiltaket
 • Jobbveileder er kontaktperson mellom arbeidssøker, arbeidsgiver, NAV, fysioterapi/Friskliv og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • Individuelle veiledningssamtaler; avklare problemstillinger, ønsker, jobbmuligheter, individuell målsetting, mobilisering av ressurser og potensial
 • Arbeidsfokus fra dag 1 – vektlegging av muligheter framfor hindringer
 • 1. uke: Tverrfaglig kartlegging. Helhet (arbeid, helse, basisferdigheter, utdanning, tverrfaglighet).
 • Utarbeide individuell handlingsplan, som blir skreddersydd utfra hvilke behov personen har. Planen tar utgangspunkt i oppfølgingsplan fra arbeidsgiver eller aktivitetsplan utarbeidet i samarbeid med NAV
 • 2.-4. uke: Rehabilitering/veiledning/målarbeid/endrings – og utviklingsfase
 • Arbeid hos egen arbeidsgiver med oppfølging
 • Arbeidsplassvurdering; tilrettelegging; ergonomisk, organisatorisk, arbeidsmiljø
 • Arbeidsutprøving i annen ordinær bedrift
 • Helserelatert oppfølging og mestring, fysisk aktivitet, funksjonsfremmende trening og turgrupper, avspenning, kosthold, livsstils veiledning
 • Gruppeveiledning (når det lar seg gjennomføre); motivasjon, livsstyrketrening
 • Arbeid med karriereveiledning og karriereferdigheter, utarbeiding av CV og søknad
 • Alle aktiviteter er knyttet opp mot deltakelse i ordinært arbeidsliv
 • Sluttrapport med videre anbefalinger og plan for å nå målet om arbeid/beholde arbeid

Varighet?

 • Tiltaket er et heltidstilbud med 30 timer pr uke, men omfanget skal være individuelt tilpasset. Det skal kunne kombineres med behandling ol. Minimum 12 timer
 • Varighet: 4 uker ad gangen – inntil 12 uker

 INFO-ARK om Arbeidsretta Rehabilitering – ARR