Spørsmål arbeidsgivere ofte stiller

nettside 291113- (12)

Hvem er arbeidsgiver?

 • Som ellers i arbeidslivet er det bedriften som har arbeidsgiveransvaret
 • Samtidig er det slik at vi legger opp til løp hvor du som arbeidsgiver risikerer lite
 • Veilederne våre er med i alle ansettelser og vi ønsker at bedriftene får anledning til å prøve ut arbeidstaker og vår oppfølging i framkant av eventuelle ansettelser

Hva koster det oss?

 • Å ta inn arbeidstakere fra VINN er både uforpliktende og en svært kostnadseffektiv måte å løse  bedriftens behov for arbeidskraft.
 • Gjennom arbeidspraksis og hospitering får du prøvd ut personen vederlagsfritt
 • Fungerer dette etter intensjonene for begge parter, ansettes personen til en lønn som avspeiler arbeidskapasitet

Hva med forsikring?

 • Som arbeidsgiver vil du alltid ha forsikringsansvar for de som jobber hos deg
 • Dette gjelder også for personer som formidles gjennom oss; både når det er snakk om kortvarig praksis og langsiktige avtaler
 • Lovpålagt yrkesskadeforsikring er påkrevet
 • Større bedrifter har gjerne kollektive avtaler som dekker inn mer enn dette, og da følger alle de ansatte inn i  bedriftens forsikringsportefølje

Hva kjennetegner deltaker?

 • Personene som formidles fra oss er en svært sammensatt gruppe
 • Vi er opptatt av god jobbmatch der hver enkelt kontakt med arbeidslivet skjer på bakgrunn av deltakers motivasjon, interesse og ferdigheter
 • Rett person på rett sted er vesentlig for oss
 • Felles for alle er at de får veiledning inn mot arbeidsmarkedet gjennom oss

Kan vi stole på oppfølgingen?

 • Våre profesjonelle veiledere har lang fartstid og derfor svært god kjennskap til arbeidslivet
 • Vi vet hvor viktig tett dialog og god oppfølging er for å få ønsket resultat
 • Slik kan vi forsikre om at du som arbeidsgiver får tett oppfølging fra etablering av arbeidsforholdet og fram til at deltaker er selvstendig i arbeidssituasjonen

Hvor lenge binder vi oss?

 • Vi er opptatt av individuelle og fleksible ordninger
 • Som regel starter personer opp i en tidsbegrenset arbeidspraksis/hospitering
 • Gjennom dette får du gjennom vår oppfølging en førstehåndskjennskap til deltaker
 • Fungerer dette etter intensjonene, kan det være aktuelt med ansettelse hvor lønn avspeiler arbeidskapasitet

Hva hvis det ikke fungerer?

 • I et samarbeid med oss vil du som arbeidsgiver aldri stå alene med dette ansvaret
 • Veilederne våre vil jobbe tett opp mot begge parter i arbeidslivet, og vi avslutter selvfølgelig forhold der en av partene ikke er fornøyd
 • Det er ingen god læring å tviholde på en arbeidspraksis som ikke fungerer
 • Gjennom tett oppfølging av alle arbeidsforhold, vil vi også kunne bearbeide eventuelle nederlag for deltakere som ikke klarer å etablere seg i jobb
 • Du som arbeidsgiver løper i så måte ingen risiko ved å prøve

Fortrenger dette annen arbeidskraft?

 • Nei! Vi er opptatt av at hele arbeidsplassen ser på dette som et riktig valg
 • Vi er opptatt av å løse udekkede behov i ei bedrift – ikke fortrenge ansatte som allerede ivaretar disse funksjonene

Betydning for arbeidsmiljøet?

 • Tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere er entydig positive på dette punktet
 • Gjennom å åpne opp bedrifta di for arbeidssøkere fra oss får du gjerne inn en svært motivert ansatt som tydelig viser hvor viktig det er å ha en jobb å gå til
 • Videre har dette en effekt på de øvrige ansatte, ved at arbeidsmiljøet gjerne blir mer tolerant og bedriften viser tydelig at en tar samfunnsansvar