Ekspertbistand

-la VINN hjelpe din bedrift med å forebygge og redusere sjukefravær

Gjennom vårt arbeid som tiltaksbedrift for NAV så har vi utviklet en god og lang kompetanse og erfaring med arbeidsinkludering og nærvær- sykefraværsoppfølging. Vi har lang og bred erfaring med å fremme mestring og arbeidsglede. Vi kan yte bistand der arbeidstaker og arbeidsgiver er i en uhensiktsmessig arbeidssituasjon som kan eller har medført sykefravær.

Vi kommer inn utenifra, som en nøytral part, og kan se nye muligheter, bistå i saker der det ligger en konflikt, eller der arbeidstaker eller arbeidsgiver er i tvil om hva som kan gjøres.

Vi kan også gjennomføre arbeidsplassvurderinger som bygger på det fysiske, ergonomiske, psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet.

Det kan vera mange grunner til at en står i fare for å bli, eller er blitt sykemeldt. Det kan være fysiske plager, eller belastninger i jobb eller privat som påvirker helsa. Det kan også handle om at en ikke føler mestring og opplever at en ikke får benyttet egne ressurser eller interesser på en god nok måte.

Vår kompetanse:
– Arbeidsplassvurdering av ergoterapeut
– Tilretteleggingskompetanse
– Kompetanse på relasjoner i arbeidsmiljøet
– Kompetanse på endring i arbeidslivet
– Utvikle evne til endring hos arbeidstakere
– God kjennskap til det offentlege og private hjelpeapparatet
– Inkluderingskompetanse
– Karriereveiledningskompetanse
– Kunnskap om aktuelle lover

Noen av disse verktøyene vil være aktuelle:
-Veiledning med ulike samtaleteknikker som f.eks.: endringsfokusert rådgivning, motiverende intervju, kognitiv samtaleteknikk og løsningsfokusert spørreteknikk.
-Karriereverktøy: et digitalt karriereveiledningsverktøy der vi kartlegger karrierekompetanse, enten det gjelder myke ferdigheter (softskills) eller jobbferdigheter (det å klare selve jobben) og finner ut hva den enkelte trenger å jobbe med for å mestre/fungere i en jobb.
-EVA-ergonomi: avdekker utfordringer og risikofaktorer på datarbeidsplassen
-EVA-aktivitetsutførelse: vurdering av kvalitet i aktivitetsutførelse med tanke på utførelsesferdigheter
-GAP-analyse: Minske gapet mellom ansattes forutsetninger og det som kreves på arbedsplassen

BROSJYRE: VIDEO: