Rettighetsdokument

VINN skal alle behandles etter nasjonale og internasjonale lover – og i tråd med
De europeiske menneskerettighetene.
VINN godtar ingen form for diskriminering på basis av alder, kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk tilhørighet, kulturbakgrunn, sosial gruppering, funksjonshemming, seksuell legning, ekteskapelig status eller politisk holdning.
VINN har nulltoleranse for mobbing og rus.
VINN er forplikta til å fremme den enkeltes rettigheter slik de beskrevet her.

 

I VINN har du som er mottaker av tjenester rett til

• Å bli møtt med respekt og likeverd
• Å oppleve et trygt og utviklende arbeidsmiljø
• Tydelig og presis informasjon om tjenestene våre
• Individuelt tilpassa tjeneste. Vi legger til rette for at du skal ta aktiv del i utforming,
gjennomføring og evaluering av din egen prosess via din individuelle plan
• Å jobbe mot personlige mål og ambisjoner ut fra egne ønsker, behov og evner
• å være involvert i beslutningsprosesser som angår deg
• å få veiledning, støtte og personlig oppfølging under gjennomføringen av tjenesten du mottar
• å få god nok informasjon til at du kan ta egne valg og bestemme i egen sak
• å kommunisere med andre, uttrykke egne meninger og bli lyttet til
• å være sikker på konfidensialitet rundt situasjonen din. Alle ansatte i VINN har taushetsplikt, men plikter å skrive rapporter til NAV
• innsyn i all dokumentasjon om deg som blir skrevet når du er her. Vi har rutiner for
å slette informasjon om deg når du slutter
• å klage på den tjenesten du mottar
• å gi tilbakemelding/evaluere via anonyme årlig brukerundersøkelse

 

I VINN har du som er mottaker av tjenester plikt til å

• møte opp som avtalt, og gi beskjed når du er borte
• medvirke på en aktiv og løsningsorientert måte
• bidra til et godt arbeidsmiljø
• behandle kollegaer positivt og med respekt og likeverd
• gjøre ditt beste for å gjennomføre alle nødvendige og avtalte oppgaver
• gi relevant informasjon om deg selv
• følge VINN sine regler, sikkerhetsbestemmelser, datainstruks/nettvettregler
• melde fra om kritikkverdige forhold i VINN

Ved oppstart presenteres alle for rettighetene og informasjonen på en forståelig måte utfra personens forutsetninger. Dette gjør vi fordi rettigheter og plikter er grunnleggende i den enkelte sin prosess. Den enkelte får støtte slik at de forstår hvordan de kan uttrykke sine rettigheter til de ansatte og ledelse – og hvordan de kan gi tilbakemelding på alle sider ved tjenesten de mottar.
Det er også mulig at en annen person som personen har tillit til, og som kan ivareta den enkeltes interesse, deltar og blir informert om rettighetene. Eks. pårørende, venn, verge.
Disse temaene tas også opp underveis – i medarbeider/veiledningssamtaler og i felles tema/allmøter