Kvalitet- og ledelsessystem i VINN AS Hallingdal

VINN Hallingdal er godkjent i.h.h.t EQUASS systemet

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

 

Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren.

I Norge er EQUASS Assurance nå tatt i bruk av over 300 virksomheter innenfor arbeidsmarkeds-sektoren, som alle er sertifiserte. EQUASS Assurance kan sees på som et grunnleggende nivå for kvalitetssikring av innhold og levering av velferdstjenester.

 

En organisasjon som innfrir kravene i EQUASS Assurance er nå sertifisert for en periode på 3 år. Etter denne perioden må sertifiseringen fornyes. Dette skjer på samme måte som ved første gangs sertifisering. VINN ble sertifisert første gang i 2009, som bedrift nr. 2 i Buskerud. Resertifisering skjedde i 2011, i 2013, i 2015 og i 2017. Nå står ny resertifisering for tur i november 2020.

 

 

miljølogo

 

 

 

  • VINN ser det som en samfunnsoppgave å ivareta mennesker og miljø gjennom de tjenestene og produktene vi leverer.
  • VINN ble sertifisert Miljøfyrtårn høsten 2012, og skal resertifiseres i september 2021.
  • Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
  • Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
  • Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.
  • Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.
  • Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!
  •  Det er også et mål å få miljøfokus inn som en del av arbeidstreningen og opplæringen.

miljøfyrtårn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnede retningslinjer i VINN AS Hallingdal

Kvalitet

Kvalitets- og forbedringsarbeidet er vår viktigste forutsetning for fornøyde brukere, tilfredse medarbeidere og lønnsom drift. Kriteriene, kvalitetskrav og definisjoner i kvalitetssystemet eQuass skal ligge til grunn for vår strategiske utvikling innenfor vekst og arbeidsinkluderingssområdet.
Retningslinjene skal sikre at VINN leverer tjenester av høy kvalitet som verdsettes og anerkjennes av deltakere, kunder, samarbeidspartnere og ansatte.
Det forventes at alle ansatte etterlever retningslinjene for kvalitet og bidrar til bedriftens kontinuerlige forbedring med bakgrunn i kompetanse, erfaring og innsikt i sitt arbeid.

Etikk

VINN Hallingdal verdsetter og respekterer alle mennesker uavhengig av bakgrunn, etnisitet, religion, seksuell legning, politiske overbevisning eller helseutfordringer. Det skal ikke oppstå tvil om motivene for handlinger fra bedriftens, medarbeidernes eller styrets side og VINN AS Hallingdal skal hele tiden fremstå som en virksomhet som bedriver samfunnsansvarlig forretningsdrift.
Trivsel på arbeidsplassen skapes gjennom et felleskap hvor humør og positiv innstilling er en viktig del av vår arbeidshverdag.

Brukermedvirkning

Deltakere ved VINN Hallingdal skal ha tid og mulighet til innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjenestetilbudet. VINN vektlegger deltakers erfaringer og innspill for å kvalitetssikre og videreutvikle våre tjenester.
Hindring av fysisk, psykisk og økonomisk utnyttelse av deltaker
VINN Hallingdal har klare retningslinjer for å forhindre utnyttelse av deltakere og det skal ikke oppstå tvil om den ansattes motiver i samhandling med deltakere.

Konfidensialitet

VINN AS Hallingdal ivaretar deltakeres og ansattes personvern på beste måte med bakgrunn i personvernlovgivningen. Vi har egne rutiner for oppbevaring av fysisk og elektronisk informasjon. Informert samtykke er en forutsetning i vår behandling av personopplysninger om den enkelte deltaker.

Rekruttering

Kompetanse er fremtiden. ”Kompetanse er vår evnen til å møte komplekse krav, situasjoner og utfordringer. Når kunnskapsressurser tas i bruk for å løse oppgaver i konkrete situasjoner, er det viktig at dette samtidig stimulerer til videre læring og kompetanseutvikling. Læring og kompetanse er knyttet til handling og samhandling i ulike fellesskap”
VINN Hallingdal ønsker et stort mangfold i kompetanse, både i bredde og dybde.

Krav til Basiskompetanse

Tilretteleggere og Jobbveiledere som har attføringsansvar for brukere skal ved ansettelse helst ha en basiskompetanse tilsvarende 3-årig utdannelse etter videregående skole. I tillegg kommer kravene til selvstendighet, engasjement og initiativ til faglig nytenking, evne til tverrfaglig samarbeid og personlig egnethet og empati.

Krav til Spisskompetanse

Utover basiskompetansen skal noen ha spisskompetanse innenfor områder som ikke dekkes av basiskompetansen, det kan være i psykologi, pedagogikk, veiledning, psykiatri etc. Dette er områder som er viktige for våre brukere, men også for vår strategiske utvikling i regionen.

Likestilling og ikke-diskriminering

Deltakere og ansatte ved VINN AS Hallingdal skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, bakgrunn, etnisitet, religion, seksuell legning, politiske overbevisning eller helseutfordringer.

Anerkjennelse av ansatte

VINN AS Hallingdal skal ha en kultur hvor vi anerkjenner hverandre og viser respekt i det daglige. Bedriften anerkjenner ansatte gjennom muligheter for etter- og videreutdanninger internt og eksternt, holder faste sosiale arrangementer og vi har et lønnssystem hvor utdanning belønnes.

Involvering av ansatte i planlegging og evaluering av tjenesten

Ansatte ved VINN AS Hallingdal er en sentral aktør i planlegging og evaluering av tjenestene bedriften utfører. De ansatte involveres i utformingen av tjenestetilbud, og er med på å utforme bedriftens mål og er med på evalueringen av disse.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VINN HALLINGDAL